บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลที่มีคุณวุฒิหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอ็นซี ทรานสเลชั่น จัดตั้งขึ้นในปี 2549 เน้นงานแปลคุณภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมพร้อมส่งงานตรงเวลา ทีมนักแปลของบริษัท ประกอบไปด้วยสมาชิกหลัก 3 ท่านดังนี้

คุณณัชชาอรสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย (รุ่นที่ 3) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2547 และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ในปี 2552

นอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมในด้านการแปลแล้ว คุณณัชชาอรยังได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก National Accreditation Authority for Translators & Interpreters (NAATI) ประเทศออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกระดับ MCIL ของ Chartered Institutes of Linguists ประเทศอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแปล โปรดติดตามอ่านบทความได้ที่
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=workingwoman&group=3

คุณนพสิทธิ์สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2547 และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหงในปี 2557

คุณนพสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมในด้านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการด้านการแปลและการล่ามทั่วราชอาณาจักร

คุณนพสิทธิ์มีประสบการณ์ยาวนานในการล่ามในคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

คุณสิรวดี ให้บริการแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

คุณสิรวดีสำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยริกเคียว ประเทศญี่ปุ่นในปี 2555 นอกจากนี้คุณสิรวดียังได้ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถ ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

ปัจจุบันคุณสิรวดีกำลังศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

Welcome to NC Translation.

NC Translation has been providing translation and interpretation services since 2006. We are a team of translation experts in Thai, English and Japanese languages. Our services include translation, interpretation, editing and translation quality assessment. In addition, we have specialist staff with a long experience of translation in Legal & Compliance, Government, and Finance.

Our translators have in-depth knowledge of the subject matter at hand. We select translators based on three essential qualities: their languages degrees, their technical discipline and their experience in translation. All translators working for us undergo a project-specific test. Furthermore, every translation is carefully checked by the lead translator, as part of our QA process. Our translators are given feedback on their work, which helps them to improve their performance.

We are a small, well managed translation company. This allows us to offer highly competitive rates to our clients, who benefit from direct access to our translators. All of our translators have signed a non-disclosure agreement. Natchaon, our lead translator, manages all projects. She provides regular updates on the status of projects to clients.

We value your business and always strive to achieve beyond your expectations. So let us help you with your translation needs.

Please meet our three key members.

Natchaonis accredited by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI), Australia and is an expert of The Courts of Justice, Thailand. She graduated as a Master of Arts in English > Thai Translation from Chulalongkorn University and as a Master of Business Administration from Webster University (U.S. accredited). She specializes in the translation of legal and regulatory documents. Natchaon is a lead translator for large volume projects requiring many translators working in parallel. She coordinates work across translators, responds to linguistic queries and oversees quality. With extensive work experience in translation, Natchaon also takes the role of editor, as part of our quality assurance process.

Matthew is an expert of The Courts of Justice, Thailand. He graduated as a Bachelor of Laws from Ramkhamhaeng University and as a Bachelor of Art in Political Science (International Relations) from Chulalongkorn University. Matthew has been providing
interpretation service to clients in Phuket for many years. His areas of interest include litigation, attorney-client meetings and business conferencing.

Sirawadee achieved JPLT1 (Advanced Level) in Japanese Language Proficiency Test. She graduated as a Master of Business Administration from Rikkyo University, Japan. Sirawadee provides translation and interpretation service in Japanese < > Thai language pair. She has relevant work experience in automotive industry.

Use of this website and the use of NC Translation services is governed by our terms and conditions and any operating rules or policies that may be published by NC TRANSLATION (“We”). Our terms and conditions constitute the entire agreement between the parties and supersede all prior agreements, understandings and negotiations on the subject matter. Please read our full terms and conditions on the Terms of Services page.

© 2015-2016 nctranslation.net All Rights Reserved.